Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Ateş Tuna Turizm olarak kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önem nedeni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirme yapmak isteriz.

1 – Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Ateş Tuna Turizm tarafından aşağıda kapsamı açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Ateş Tuna tarafından hukuka uygun çeşitli vasıtalar ile bilginiz ve onayınız dâhilinde toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK madde 5 ve madde 6’da düzenlenen şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

2 – Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen şartlara uygun şekilde ve kanunun izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

3 – Kişisel Verileriniz Konusunda Sahip Olduğunuz Haklar

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacın ı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamlarda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlindekişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

4 – Kişisel Verilerinize Yönelik Başvuru Şekli ve İletişim Bilgileri

KVKK Madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere, kimliğinizi ispat edecek belgeleri de eklemek sureti ile ve KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızdan hangisi hakkında başvuruda bulunduğunuzu açıklamak sureti ile yazılı olarak (iadeli taahhütlü mektup ile, noter kanalı ile, bizzat veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek diğer yöntemler ile) şirketimizin “Frank Azmağı Cad. 751/1 Parsel. Yalıkavak – Bodrum – Muğla” adresine başvuruda bulunabilirsiniz.